Tietosuoja

Rekisterin pitäjä

Veve.fi
Y-tunnus: ???????

Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen ja rekisteröinti
- laskutus, maksujen valvonta ja perintä
- asiakaskilpailujen järjestäminen
- osoitteenmuutosten kirjaaminen
- Veve:n sekä kumppaneiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tiedotus
- asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymisen seuranta ja analysointi
- suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- asiakastiedot, kuten nimi, yhteystiedot, suoramarkkinoinnin tila ja käyttäjätunnus.
- tilausta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot, tilaushistoria, suoritukset, IP-osoite, muut tarvittavat tiedot tilauksien käsittelyyn
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Veven tuotteiden tilaajat ovat verkkokaupan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Veve:llä sekä sisältö/yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tiedot luovutetaan teknisenä tallenteena. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta hänen suostumuksella ja hänen tilauksistaan. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muista VeVe:n henkilörekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.

Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään ATK-pohjaisessa järjestelmässä, joka on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää VeVe:ä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä ja/tai hänen yritystään koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.